אייר מייל אקספרס

08-9300633

תנאים והנחיות למשלוח דואר

מבוא 

התנאים המפורטים להלן (להלן: "התנאים") יחולו על שירותי השילוח והשינוע הבינלאומיים שחברת "א.מ.א. אייר מייל אקספרס בע"מ" (להלן: "החברה") מספקת לכל מזמין שירות (להלן: "המזמין").
 התנאים יהוו הסכם מחייב בין החברה לבין המזמין, למעט אם נחתם הסכם מיוחד אחר.  
מובהר בזאת כי, התנאים קובעים את מידת אחריות החברה כלפי המזמין. החברה ממליצה בזאת למזמין לרכוש כיסוי ביטוחי למשלוח בסכום שיקבע על-ידו במסגרת הביטוח הכללי של החברה בתמורה לתשלום נוסף. הביטוח האמור יכלול סעיף ויתור על זכות החזרה של חברת הביטוח כלפי החברה מכל סיבה שהיא.

הזמנת המזמין באמצעות טלפון או הזמנה אלקטרונית אחרת ,מהווה הסכמה לכל האמור בו, 
הסכם זה מופיע באתר החברה  .

 1. סוגי המשלוחים ואופן השילוח

שילוח דואר 

- מכתבים כתבי עת ,מגזינים ,דבר דואר מודפס, כתבי יד תווי מוסיקה, דוגמאות מוצרים קטנים, שערכם עד 5$ וכ"ב ,ומשקלם עד 2 ק"ג בלבד.

 שילוח חבילות ושילוח מטעני יצוא/יבוא

משלוחי טובין שונים הנשלחים בשירותי הדואר או בשירותי חברות שילוח/אקספרס העובדים עם החברה מעת לעת, המהווים (קבלן משנה)
 החברה בלבד תבחר את נתיב השילוח ואת קבלני המשנה עימם תעבוד.

 2.       פריטים אסורים למשלוח

 ידוע למזמין כי החברה לא תקבל פריטים האסורים למשלוח לפי אמנות שינוע ו/או דואר, חוקים בינלאומיים של שילוח אווירי ו/או ארגונים אחרים ו/או פריטים אשר לדעת החברה הנם מסוכנים לטיפול ו/או פריטים שאינם חוקיים במדינת המקור ו/או במדינת היעד ו/או בכל מדינה שדרכה יעברו הפריטים (להלן, "פריטים אסורים"). החברה תהיה רשאית לבקש מהמזמין להציג לה דוגמאות של הפריטים כדי לוודא שהם אינם פריטים אסורים. אין באמור כדי להטיל על החברה אחריות כלשהי במקרה שהמזמין כלל במשלוח פריטים אסורים, בין אם נערכה הבדיקה כאמור ובין אם לאו - המזמין בלבד יישא באחריות לאמור. כן מתחייב המזמין, לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק ו/או הפסד העלולים להיגרם לה כתוצאה מתביעות נגדה מכל סוג. המזמין מסכים לכך
 שהחברה תטפל בפריטים האסורים בכל דרך שתמצא לנכון, לרבות - תסרב לקבל או לאסוף מהמזמין משלוחים בכל עת ומכל סיבה שהיא ובמיוחד כאשר יש לחברה סיבה להאמין שהמשלוח מכיל פריטים אסורים. 


 3. פריטים החייבים במכס  בשירותי דואר בינלאומי


 למעט אם הסכימה אחרת בכתב, לא תקבל החברה מהמזמין פריטים החייבים במכס. המזמין לא יעביר לחברה משלוחים המכילים פריטים החייבים במיסי יבוא ו/או מכס המצריכים שחרור מהמכס, והחברה לא תשנע ו/או תטפל ו/או תשלח פריטים המצריכים שחרור מהמכס. המזמין מתחייב להודיע לחברה במדויק מהי תכולת המשלוח. אם לא עשה כן ו/או אם יתברר כי תכולת המשלוח כוללת פריטים כאמור - המזמין מתחייב לפצות את החברה בגין כל ההוצאות שייגרמו לה עקב האמור. מבלי לפגוע באמור, אם יתברר בדיעבד כי המשלוח כולל פריטים כלשהם המצריכים שחרור מהמכס - החברה תהיה רשאית לטפל בהם בכל דרך שתמצא לנכון, לרבות סידור הפריטים לצורך משלוח, החזרת הפריטים למזמין או תיאום איסופם על-ידי המזמין, או מכירה ו/או השמדה של הפריטים. מובהר בזאת כי אם המזמין יעביר לחברה סחורות החייבות במכס: (א) המזמין ישלם את כל המכסים, המסים וכל עלויות אחרות העלולות להיגרם לחברה כתוצאה מטיפול בפריטים אלה, (ב) המזמין יאשר כי החברה מונתה על-ידו לשמש כעמיל המכס שלו, (ג) המזמין יספק לחברה את כל הסיוע שיידרש כדי לאפשר לה לפעול כעמיל מכס, (ד) המזמין יפצה את החברה במלוא העלויות שיגרמו לה במהלך פעולתה כסוכן מטעמו.

4. פריטים /טובין החייבים במכס במשלוחי מטען/אקספרס אווירי או ימי

בהובלה בינלאומית, יתכן שיחולו אמנות בינלאומיות: במיוחד אמנת וורשה או אמנת מונטריאול במקרה של הובלה אווירית וכן אמנת        CMR    במקרה של הובלה יבשתית.כן משלוחים ישלחו בהתאם לתנאי    Incoterms    המהווים  אסמכתא בינלאומית  בתנאי הסחר המקובלים בעולם הלוגיסטיקה      .       

וכן משלוחים ישלחו בהתאם לתנאי    Incoterms    המהווים  אסמכתא בינלאומית  בתנאי הסחר המקובלים בעולם הלוגיסטיקה   

 
5. בדיקת פריטים 

 על מנת להבטיח שאין פריטים חייבים במכס או אסורים (המתוארים בתנאים 2 ו- 3 לעיל) ו/או כדי לאשר את אופי וערך הפריטים כמוצהר ע"י המזמין - החברה תהיה רשאית לפתוח את המשלוח ולנקוט באחת ו/או יותר מהפעולות המפורטות לעיל, בכפוף להתחייבות המזמין לשפות ולפצות את החברה כאמור בגין כל תביעה, הפסד או נזק שייגרם לה.


 6. הטיפול בפריטים בלתי-ניתנים לשילוח
 היה ומשלוח או פריט כלשהו ממנו לא נשלח מכל סיבה שהיא שאינה עקב רשלנות החברה, המזמין מתיר לחברה מראש לפתוח את הפריט ולנסות להחזירו לשולח על חשבונו. החברה תנסה ליצור קשר עם השולח כדי להגיע עמו להסכמה על אופן הטיפול בפריטים כאלה, אבל כדי להפחית את העלויות הנגרמות לחברה ואת 
ההפרעות למהלך העסקים הרגיל שלה, המזמין מסכים מראש שהחברה תטפל בפריטים הנ"ל בכל דרך שתמצא לנכון.

6.1 השולח יישא באחריות עלויות והוצאות הסבירות של חברת  א.מ.א אייר מייל אקספרס בע"מ

במידה שהמשלוח היינו עומד במגבלות או בתנאים המפורטים בסעיפים 2.3.4.5,6

או מחמת סירוב או החזרת המשלוח או תביעה כנגד א.מ.א אייר מייל אקספרס בע"מ בגין המשלוח.

השולח יישא באחריות גם לתשלום דמי ההחזרה אשר יחושבו בהתאם לתעריפים הנקבעים מדי פעם בפעם. 7. תעריפי השירות ומועד התשלום

 למעט אם הוסכם אחרת בכתב, מחיר השילוח והטיפול במשלוח יהא לפי תעריפי החברה המתפרסמים במועד איסוף המשלוח במשרדי החברה. מאחר שהתעריפים משתנים מפעם לפעם, על המזמין להתעדכן לגבי התעריף התקף למועד האיסוף כאמור. למעט אם הוסכם אחרת בכתב, המזמין מתחייב לשלם לחברה עבור השרות לא יאוחר מהחודש השוטף + 30 ימים ממועד איסוף המשלוח.

 8. אי תשלום במועד

 כל תשלום שישולם לאחר המועד כאמור בסעיף 6 לעיל, יישא בנוסף לעלויות מנהלתיות הכרוכות בגביית הכסף, בריבית עבור כל יום של איחור בתשלום בשיעור של 1.5% לחודש על הסכום המגיע. מבלי לפגוע באמור, יישא המזמין בעלות של כל פעולה לגביית התשלום, לרבות שכר טרחה סביר של עורך דין. המזמין מסכים מראש, כי בכל מקרה של אי-תשלום במועד, ניתנת לחברה זכות מלאה לטפל בפריטי המזמין בכל דרך שתמצא לנכון, לרבות, אך לא רק - מכירה, אחזקה ו/או השמדת הפריטים וזאת על-מנת לגבות את התשלום או חלקו ו/או כדי להפחית את העלויות שנגרמו לחברה כתוצאה מאי התשלום במועד.

 9. היקף האחריות

 9.1       החברה לא תהא אחראית בגין כל נזק תוצאתי, נלווה ו/או עקיף (לרבות, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור, בגין הפסד הזדמנות, עלויות מבוזבזות או הפסד רווחים) הקשור לאופן המשלוח, לרבות בגין מעשה ו/או מחדל רשלניים של החברה.

 9.2       בכל מקרה ומבלי לפגוע באמור לעיל, החברה לא תהא אחראית בגין אבדן או נזק לרבות איחור במועדי המשלוח, שנגרמו שלא כתוצאה ממעשה או מחדל רשלניים של החברה, לרבות אם נגרמו עקב מלחמה, פעילות גרעינית, רעידת אדמה, החרמה עפ"י דין ו/או פעילות אחרת עפ"י דין ו/או עקב גורמים שאינם תלויים בחברה ו/או אם המזמין מסר לחברה פרטים בלתי נכונים כלשהם בקשר עם המשלוח, תכולתו, יעדו ו/או כל דבר אחר אשר בעטיו נגרם הנזק ו/או הצהיר על ערך המשלוח בסכום הגבוה מערכו הממשי של המשלוח.

9.3 בכל מקרה של אבדן או נזק למשלוח, החברה תפצה את המזמין עבור ההפסדים הישירים שנגרמו לו

 

דואר רגיל –משלוח חלופי ללא תשלום

דואר סחר אלקטרוני בינלאומי: e-commerce משלוח יזוכה בסך  הצהרת חשבון המוצר אבל עד מקסימום  של 45 יורו מקסימאלי לפריט וכן את עלות ההובלה.

משלוחי אקספרס : עד -100$ (ארה"ב) מקסימום או שווה ערך לכך. ועלות ההובלה.

משלוחי מטען אווירי /ימי בהתאם לפיצוי של חברת התעופה/ספנות-המהווים אסמכתה לפיצוי למשלוח לא מבוטח.

כאמור אלו משלוחים לא מבוטחים ,ומהווים ביטוח בסיסי בלבד ,ניתן יהיה לרכוש פוליסת ביטוח בהתאם לערך ואופן השילוח של הסחורה בתוספת תשלום.


 10. תביעה בגין נזק או אבדן

 10.1 כל הודעה על תביעה יש להגיש בכתב למשרד הראשי של החברה (פרטי החברה יהיו זמינים במרכז המקומי של שירות ללקוחות) תוך 21 ימים מיום מסירת המשלוח לנמען או תוך 10 ימים מיום קבלת המשלוח ע"י החברה.

 10.2 בכל מקרה שהמזמין לא עמד בתנאים הנ"ל, לא תחול אחריות החברה עפ"י סעיף 8 לעיל.

11. תקנות הדואר

 עפ"י תקנות דואר מסוימות, מנהל הדואר במדינות רבות גובה היטל על החזרת דואר או מסרב להחזיר דואר במקרים כדלקמן, כאשר נשלח דואר באמצעות השירותים של מנהל דואר זר אבל המזמין מתגורר באותה מדינה שבה נמסר הדואר (מצב הקרוי "
ABA re-mail") או אם נשלח דואר במדינה שלישית באמצעות שירותי מנהל דואר שאינם מנהל הדואר של מדינת מגוריו של המזמין או מדינת המסירה הסופית (מצב הקרוי " ABC re-mail"). היה והמשלוח יהיה כפוף להיטל כזה או לאי-משלוח, להחזרה ואפילו להשמדה עקב תקנות הדואר, המזמין יישא באחריות המלאה לתוצאות וישפה ויפצה את החברה במלוא העלויות בגין כך. המזמין יסייע לחברה להגיש השגות בגין תביעות כנ"ל אם יתבקש לכך ע"י החברה.

  12.       מקום יישוב מחלוקות 


 12.1 לצורכי הסכם זה וכל הנובע ממנו, לרבות תביעה על-פיו, קובעים הצדדים כמקום השיפוט היחידי והבלעדי את מדינת ישראל.

 12.2 מבלי לפגוע באמור לעיל, תהיה לחברה בלבד הזכות לתבוע את השולח ולנקוט בפעולה משפטית בכל מדינה שבה ניתן יהיה לעשות זאת.